Gossen barne- og ungdomsskole

Aukra kulturskole har samarbeid med begge grunnskolane i Aukra kommune.

Her kan du lese litt om tilboda på Gossen barne-og ungdomsskole:

 

SPÆLL: 3.trinn 

Faget tek tak i musikk gjennom instrumentalopplæring. Elevane får ønskje seg eit av fleire instrument, anten klarinett, kornett, fiolin eller cello. Instrumenta kan variere. Trinnet vert delt inn i grupper der kvar gruppe består av 5-6 elevar. Kvar gruppe får opplæring ein skoletime per veke gjennom eit semester, anten haust eller vår.

 

KULTURKARUSELL 1: mellomtrinnet. 5.-7.trinn

Drama er ein del av eit karuselltilbod der elevane er innom mellom anna, dans, kor, instrument, ikt og drama. Aukra kulturskole bidreg med faglærar i dramatilbodet. Gruppene rullerer mellom ulike tilbod i løpet av skoleåret. 

I faget drama skal elevane kunne bruke sine skapande evner i kreativ utfolding gjennom leik, bevegelse, dans, drama og språklege handlingar.

 

KAUK: Tverrfaglig kulturproduksjon for 10.trinn 

Elevane skal samarbeide om å sette opp ein produksjon på eigen hand ved å planlegge og utarbeide ei framsyning frå idé til gjennomføring. Elevane jobbar sjølvstendig med alt frå tema, bodskap og innhald i framsyninga, til arbeidsroller og ansvarsfordeling.

Elevane vert delt i grupper; band, vokal, teater, dans, produksjonsteknikk og markedsføring. Dans og kor er felles for alle. Grunnskolelærar i samarbeid med faglærarar frå kulturskolen veileder elevane i prosessen frå idè til gjennomføring i løpet av haustsemesteret.